ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Η ΕΠΥ έχει επίτιμα, συλλογικά και σπουδαστικά μέλη.

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος της ΕΠΥ, αν

διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο στην Πληροφορική ή σε συναφή περιοχή, ή

διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε περιοχή και έχει οκτώ χρόνια αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας σε οποιαδήποτε περιοχή των ΤΠΕ, ή

είναι μέλος ΔΕΠ οποιουδήποτε Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ και ασχολείται με τη διδασκαλία μαθημάτων ΤΠΕ.

Σύμφωνα με την τελευταία Γ.Σ. στις 28/02/2007 καθορίστηκε ότι δικαίωμα μέλους της ΕΠΥ έχουν οι κάτοχοι τίτλων σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6 και 16 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις των π.δ. 347/2003, π.δ. 44/2005 και π.δ. 115/2006.

Συγκεκριμένα:

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
− Πληροφορικής
− Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
− Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
− Επιστήμης Υπολογιστών
− Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
− Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
− Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
− Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
− Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
− Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
− Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
− Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
− Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
− Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
− Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
− Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
− Πληροφορικής
− Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
− Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
− Βιομηχανικής Πληροφορικής
− Πληροφορικής και Επικοινωνιών
− Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
− Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
− Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
− Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
− Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
− Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
− Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας,
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Για την εγγραφή μέλους

Για τη εγγραφή του μέλους, απαιτείται αίτηση αυτού, υποστηριζόμενη από δύο τακτικά μέλη και συνοδευόμενη από: α) υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι έλαβε γνώση του παρόντος καταστατικού και ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις από το άρθρο 4.12, γ)σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δ) Το ποσό της προς εγγραφή καθορισμένης εισφοράς:

Τακτικά: 10 €

Έκτακτα: 5 €

Σπουδαστικά: Δωρεάν

Για τις άλλες κατηγορίες μελών πρέπει να αποφασίσει το Δ.Σ.

Κατάθεση της συνδρομής μπορεί να γίνει στην Τράπεζα Alpha Bank, αριθμός λογαριασμού: 151-00-2002002178, IBAN: GR53 0140 1510 1510 0200 2002 178, γράφοντας στην αιτιολογία [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ] [ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ] ΣΥΝΔΡΟΜΗ [ΕΤΟΣ]. Για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης αποφαίνεται το Δ.Σ.

Συμπληρωματικά υπενθυμίζουμε ότι η αίτηση πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα:
1. Αίτηση εγγραφής
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του καταστατικού
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 4.12
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Απόδειξη πληρωμής του ποσού εγγραφής
6. Τίτλους σπουδών (επικυρωμένα αντίγραφα)
7. Βεβαιώσεις
8. Πιστοποιητικά

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως πάρεδρο μέλος της ΕΠΥ αν διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε περιοχή και έχει τέσσερα χρόνια αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας σε οποιαδήποτε περιοχή των ΤΠΕ.

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως δόκιμο μέλος της ΕΠΥ, αν διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε περιοχή και έχει δύο χρόνια αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας σε οποιαδήποτε περιοχή των ΤΠΕ.

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως έκτακτο μέλος της ΕΠΥ, αν διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε περιοχή και διατηρεί ισχυρό ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ.

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της ΕΠΥ, αν έχει επιδείξει εξαιρετικά επιτεύγματα στις ΤΠΕ ή εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της ΕΠΥ.
Ένας οργανισμός μπορεί να γίνει δεκτός ως συλλογικό μέλος της ΕΠΥ, αν επιθυμεί να συνεισφέρει την ΕΠΥ στην επίτευξη των σκοπών της.

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως σπουδαστικό μέλος της ΕΠΥ αν είναι φοιτητής οποιουδήποτε Τμήματος Πληροφορικής Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου.

Σήμερα η ΕΠΥ έχει 5.000 μέλη.