ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΥ

Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΕΠΥ διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγει τακτικές συνεδριάσεις τις οποίες μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε μέλος της.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΥ συγκαλείται κάθε χρόνο το Φεβρουάριο. Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται απολογισμός των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους και παρουσίαση, συζήτηση και έγκριση των σχεδίων για το επόμενο έτος.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται οποτεδήποτε υπάρχουν σημαντικά θέματα.
Τα μέλη της ΕΠΥ πρέπει να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να ψηφίζουν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία για εκλογή ή άλλη απόφαση και να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή σε οποιαδήποτε θέση.
Όλες οι κατηγορίες μελών μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αλλά μόνο τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Παραρτήματα

Από τον Οκτώβριο του 1985 λειτουργεί Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το Παράρτημα της ΕΠΥ διοικείται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή.
Μόνιμες Επιτροπές
Στην ΕΠΥ λειτουργούν οι εξής πέντε Μόνιμες Επιτροπές (ΜΕ):

 • MΕ Βιομηχανίας και Τυποποίησης
 • ΜΕ Δικαίου και Πληροφορικής
 • ΜΕ Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων
 • ΜΕ Εκπαίδευσης και Έρευνας
 • ΜΕ Κοινωνικών Θεμάτων

Κάθε μία από τις Μόνιμες Επιτροπές διοικείται από δύο πρόσωπα (τον Πρόεδρο και το Γραμματέα) που εκλέγονται για δύο έτη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΥ. Οποιοδήποτε μέλος της ΕΠΥ μπορεί να συμμετέχει στις εργασίες των επιτροπών αυτών.

Oμάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος

Eκτός από τις Mόνιμες Eπιτροπές, στην EΠY λειτουργούν και οι εξής Oμάδες Eιδικού Eνδιαφέροντος (OEE):

 • ΟΕΕ Aσφάλειας Τεχνολογίας Πληροφοριών (SIGITS)
 • ΟΕΕ Hλεκτρονικού Εμπορίου (SIGECO)
 • ΟΕΕ Επικοινωνιών (SIGCOM)

Κάθε Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος συντονίζεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της, οι οποίοι εκλέγονται για ένα χρόνο από τα μέλη της ΟΕΕ. Οποιοδήποτε μέλος της ΕΠΥ μπορεί να συμμετέχει στις εργασίες των ομάδων αυτών.

Μέλη

Η ΕΠΥ έχει τακτικά, πάρεδρα, δόκιμα, έκτακτα, επίτιμα, συλλογικά και σπουδαστικά μέλη.
Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος της ΕΠΥ, αν

 • διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο στην Πληροφορική ή σε συναφή περιοχή, ή
 • διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε περιοχή και έχει οκτώ χρόνια αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας σε οποιαδήποτε περιοχή των ΤΠΕ, ή
 • είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ οποιουδήποτε Ελληνικού ΑΕΙ και ασχολείται με τη διδασκαλία μαθημάτων ΤΠΕ.
 • Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως πάρεδρο μέλος της ΕΠΥ αν διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε περιοχή και έχει τέσσερα χρόνια αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας σε οποιαδήποτε περιοχή των ΤΠΕ.
 • Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως δόκιμο μέλος της ΕΠΥ, αν διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε περιοχή και έχει δύο χρόνια αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας σε οποιαδήποτε περιοχή των ΤΠΕ.
 • Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως έκτακτο μέλος της ΕΠΥ, αν διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε περιοχή και διατηρεί ισχυρό ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ.
 • Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της ΕΠΥ, αν έχει επιδείξει εξαιρετικά επιτεύγματα στις ΤΠΕ ή εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της ΕΠΥ.
 • Ένας οργανισμός μπορεί να γίνει δεκτός ως συλλογικό μέλος της ΕΠΥ, αν επιθυμεί να συνεισφέρει την ΕΠΥ στην επίτευξη των σκοπών της.
 • Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως σπουδαστικό μέλος της ΕΠΥ αν είναι φοιτητής οποιουδήποτε Τμήματος Πληροφορικής Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου.

Σήμερα η ΕΠΥ έχει 5.000 μέλη.